Ποιότητα Κλινικού Εργαστηρίου

Η πρότυπη λειτουργία του Εργαστηρίου και κατ’ επέκταση η ακρίβεια και ορθότητα των αποτελεσμάτων είναι σε διαδικασία πιστοποίησης από το Ε.ΣΥ.Δ.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 15189 και οι υψηλές απαιτήσεις που ορίζονται από αυτό, θα έχουν σαν αποτέλεσμα:

•τη λειτουργία μέσω πολύ συγκεκριμένων και αυστηρών εργαστηριακών διαδικασιών
•τη χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας
•τη διακρίβωση της μετρητικής ικανότητας του εξοπλισμού σε όλο το εύρος του
•τη διενέργεια συνεχών, καθημερινών εσωτερικών ελέγχων ποιότητας
•τη διενέργεια εξωτερικών ελέγχων που περιλαμβάνουν σύγκριση των αποτελεσμάτων των διενεργούμενων εξετάσεων με εργαστήρια της
Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού
•τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου επιστημονικής ακρίβειας

Το εργαστήριο στοχεύει σταθερά στην επίτευξη μέγιστης δυνατής ακρίβειας στις μετρήσεις και τα αποτελέσματα που παίρνει ο ασθενής.
Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από το σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τα εργαστήρια του ομίλου
HOMEOMEDI.

Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για εμάς !

Στοχεύοντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, ανέπτυξαμε και εφάρμοζουμε
Σύστημα Ολικής Ποιότητας.

Το Σύστημα Ολικής Ποιότητας των υπηρεσιών του Εργαστηρίου περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά πρότυπα, με αποτέλεσμα να αποτελεί μέχρι σήμερα πρότυπο
υγειονομικής μονάδας  στην Θεσσαλονίκη.

•Πρότυπο για την Ποιότητα του Κλινικού Εργαστηρίου
•Πρότυπο για τη Διαχείριση Ποιότητας
•Πρότυπο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση
•Πρότυπο για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
•Πρότυπο για τη Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών

το τελευταίο θεωρείται σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση των διακινούμενων δεδομένων κάθε φύσεως (ηλεκτρονικών, εντύπων, ή άλλης
μορφής), εκπληρώνοντας έτσι τους στόχους των Εργαστηρίων για πλήρη διασφάλιση των ιδιαίτερα ευαίσθητων προσωπικών ιατρικών
δεδομένων των ασθενών.

Το γεγονός αυτό καθιστά τα Εργαστήρια πρωτοπόρα στην Ελλάδα στο χώρο της Υγείας.
Διαχείρηση της Ποιότητας - Εργαλεία Μέτρησης - Παρακολούθησης Απόδοσης

Στοχεύοντας στη βέλτιστη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας που θα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των
ασθενών, έχουμε εφαρμόσει εργαλεία για τη μέτρηση της επίδοσης, τόσο σε επίπεδο παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας όσο και σε επίπεδο εσωτερικής
αξιολόγησης.

Στην Εργαστήριο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα εργαλεία μέτρησης της απόδοσης:

•Balanced Scorecard για τη μέτρηση της επιχειρησιακής απόδοσης

Η μεθοδολογία Balanced Scorecard έχει χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστούν οι κατάλληλοι ποιοτικοί, στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι με τους
αντίστοιχους δείκτες. Παράλληλα, συνδέθηκε η στρατηγική ανάπτυξης του Εργαστηρίου με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και τον προσδιορισμό των
μελλοντικών σημείων βελτίωσης.

Οι βασικοί τομείς εφαρμογής του συγκεκριμένου εργαλείου είναι:

•η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
•οι απαιτήσεις των χρηστών των υπηρεσιών
•η βελτίωση των εσωτερικών διεργασιών
•η διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας, προς όφελος πάντα του πολίτη και του χρήστη των υπηρεσιών.


ServQual για τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Προκειμένου για την μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών και για την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις τους έχει θεσπιστεί η μέτρηση
της ικανοποίησης βάσει της μεθοδολογίας ServQual. Με τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου:

•Αναγνωρίζονται τα κενά υπηρεσιών, όπως τα αντιλαμβάνονται οι χρήστες των υπηρεσιών
•Τίθενται προτεραιότητες στην επίλυση δυσλειτουργιών σε σχέση με την επίπτωσή τους στην ποιότητα των υπηρεσιών
•Αναγνωρίζονται δυνατότητες βελτίωσης
•Συμπληρώνεται μια σειρά από διαδικασίες για την συνεχόμενη επιθεώρηση και καθορισμό της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ποιότητα - Μέτρηση Ικανοποίησης

Στόχο μας αποτελεί η κατανόηση των αναγκών των ασθενών και έχοντας ως στόχο την άμεση και κατάλληλη ανταπόκριση σε αυτές, έχει καθιερωθεί συγκεκριμένη
διαδικασία μέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών, η οποία διεξάγεται σε δύο επίπεδα:

•μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών όσον αφορά στις επικοινωνιακές δεξιότητες των ιατρών και του προσωπικού
•μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών ή των συνοδών τους όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών στο Εργαστήριο

Η διαδικασίες αυτές διεξάγονται με συστηματικότητα κάθε τρείς μήνες και για διάστημα μίας εβδομάδας. Τα αποτελέσματα της μέτρησης καταγράφονται,
αναλύονται και χρησιμοποιούνται προκειμένου για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών ή βελτιωτικών δράσεων.
Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών

Το συγκεκριμένο πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς των υπηρεσιών και η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται
σε Η/Υ. Απευθύνεται στην ασφάλεια των πληροφοριών με όποιον τρόπο και αν αυτές τηρούνται. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι καταγεγραμμένες ή εκτυπωμένες
σε χαρτί, μπορεί να είναι αποθηκευμένες ηλεκτρονικά, μπορεί να αποστέλλονται με κανονικό ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί να παρουσιάζονται σε φιλμ ή
να διατυπώνονται προφορικά σε συζητήσεις. Οποιαδήποτε μορφή και εάν έχουν οι πληροφορίες, με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές διαμοιράζονται ή
αποθηκεύονται,είστε σίγουροι πως προστατεύονται επαρκώς.  

Ασφάλεια της πληροφορίας μπορεί να χαρακτηριστεί η εξασφάλιση της:  

Εμπιστευτικότητας
- Η εξασφάλιση ώστε η πρόσβαση στην πληροφορία να είναι καταλλήλως εξουσιοδοτημένη.
Ακεραιότητας - Διαφύλαξη της ακρίβειας και πληρότητας της πληροφορίας, καθώς και των μεθόδων επεξεργασίας της.
Διαθεσιμότητας - Η εξασφάλιση του ότι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες της πληροφορίας έχουν πρόσβαση σε αυτήν όταν την χρειάζονται.
Περιβαλλοντική Διαχείριση

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των εργαστηρίων δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες μας που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες
δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων (π.χ. νερό κτλ), χειρισμός και διάθεση των απορριμμάτων, και κατανάλωση ενέργειας.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος παρέχει ένα σύστημα εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου των ενεργειών του Εργαστηρίου
που έχουν επίδραση και αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μέσω της εφαρμογής του συστήματος επιτευγχάνουμε μείωση του λειτουργικού κόστους  από την αύξηση
της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Εντοπίζουμε τρόπους για την δραστική μείωση των υπολειμμάτων και απορριμμάτων, την αποδοτική διάθεση αυτών και
την εξοικονόμηση ενέργειας. Είμαστε απόλυτα συμμόρφωμένοι με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία.

Η εφαρμογή του προτύπου παρέχει εμπιστοσύνη στους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους ασθενείς μας!
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας                                                                              Αποστείλατε εδώ το Βιογραφικό σας σημείωμα.
Ποιότητα & Κοινωνική Ευθύνη
Καλώς ήλθατε στον Ιατρικό Όμιλο Ηomeomedi
www.homeomedi.com - 2310.66.30.46 -  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ - ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  -   © Copyright 2013  All rights reserved.
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Αντιλαμβανόμαστε τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει μία συστηματική προσέγγιση ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία και εφαρμόζουμε απόλυτα τη σχετική νομοθεσία, κοινοτική & εθνική.
info@atwa.gr